The Project

PROMOVAX Partnership


Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera powstał w 1954 roku. Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z tematyką zagrożeń dla zdrowia wynikających z narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki szkodliwe. Wielodyscyplinarny charakter badań prowadzonych w Instytucie umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów środowiska pracy i zdrowia pracowników. Od roku 1976 Instytut ściśle współpracuje z WHO jako Collaborating Centre for Occupational and Environmental Health, ponadto utrzymuje kontakty w wieloma instytucjami międzynarodowymi, takimi jak ICOH, MEDICHEM, IARC, EUROTOX, ACGIH, EUPHA, ASPHER, EASOM, IUPAC, a także współpracuje z amerykańskimi jednostkami naukowymi: University of Iowa, University of New York at Albany, National Cancer Institute. Zakres działań badawczych Instytutu ewoluował stopniowo od klasycznej medycyny pracy w kierunku epidemiologii środowiskowej i oceny ryzyka. Instytut ma bogate doświadczenie w koordynowaniu dużych projektów międzynarodowych w ramach 7 Programu Ramowego (ECNIS, DIEPHY), programu Zdrowie Publiczne (DRAGONFLY).

Aktualnie Instytut prowadzi badania i ekspertyzy dla Ministerstwa Zdrowia, stanowi organ doradczy Ministerstwa Środowiska oraz różnych rządowych organów i agencji, włącznie z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, a także lokalnych organów administracji, związków zawodowych oraz przedsiębiorstw. Instytut promuje zdrowy styl życia wśród polskich pracowników, mając na celu poprawę jakości życia i pozytywny wpływ na zdrowie pracowników, środowisko pracy i zdolność do pracy. Instytut jest zaangażowany w działalność szkoleniową, wydawniczą, oraz legislacyjną w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracujących oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia.


Kontakt:
Piotr Sakowski
Pracownia Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. Sw. Teresy 8, 91-348 Lodz, Poland
Τel.: +48 42 6314 676
Email: psak@imp.lodz.pl
www.imp.lodz.pl

The PROMOVAX Project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection.
The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.