The Project

PROMOVAX Partnership


SINTEF Teknologi og Samfunn, Avdeling for helsetjenesteforskning

SINTEF Teknologi og Samfunn representerer internasjonal ekspertise innen teknologi, medisin og samfunnsvitenskap. Avdeling for helsetjenesteforskning er en av 9 avdelinger i dette konsernområdet i SINTEF (totalt 6 konsernområder).

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF-konsernet består av stiftelsen SINTEF samt fire forskningsaksjeselskaper og SINTEF Holding. Vi er en konkurransedyktig virksomhet med betydelige muligheter til å bidra til samfunnsutviklingen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet. Våre inntekter fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Innenfor helse bidrar vi med forskning knyttet til medisinsk teknologi, helse- og omsorgstjenester, sykehusplanlegging, forebyggende helsearbeid og global helse. Sammen med forskningsmiljøer i og utenfor SINTEF utvikler vi ny kunnskap som kan gi bedre helse og økt livskvalitet for alle.

Rolle

• Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon
- Utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk
- Være FoU-partner for næringsliv og forvaltning
- Utvikle nye virksomheter

• Levere løsninger for bærekraftig utvikling

• Utvikle og drifte forskningslaboratorier

• Gi premisser for samfunnsdebatt og politikkutforming

Egenart

• Vi er et flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spiss kompetanse på utvalgte områder.

• Vi samarbeider tett med universiteter, myndigheter og næringsliv.

• Vi evner å se muligheter, utvikle og skape suksesser for våre kunder og samarbeidspartnere.

• Vi evner å forene en forsknings- og forretningskultur.

• Vi tar samfunnsansvar og har høy etisk standard i vår virksomhet.


Kontakt:
Marian Ådnanes
Abels gate 5, 7465 Trondheim, Norway
Τel.: +47 91579269, Fax: +47 93270800
Email: marian.adnanes@sintef.no
www.sintef.no

The PROMOVAX Project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection.
The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.