If you can't view our newsletter, please click here
4. szám, 2012. szeptember www.promovax.eu
A PROMOVAX 3 éves, EU szponzorált projekt (2010 – 2013), amelynek célja a migráns populáció immunizációjának előmozdítása Európában
A kiadvány tartalmából:


A PROMOVAX konzorcium jelenleg a migránsoknak szánt oktatási anyagot, valamint a nekik immunizációt biztosító egészségügyi dolgozók részére összeállított módszertani tájékoztatót készít.

• A hatékony és releváns anyag készítése érdekében, a PROMOVAX konzorcium feltérképezte a migráns csoportokban fellelhető alul-immunizáltság okait mind a migránsok, mind az egészségügyi szolgáltatók körében. Az Athénban, 2012 márciusában tartott partneri és szakértői meeting alatt kifejlesztett, és a kiadványban röviden bemutatott anyag alapjait ez az adatgyűjtés adta.A releváns projektek és kezdeményezések bemutatásáért tett erőfeszítéseink példájaként  a kiadvány ismerteti az Olaszországban kifejlesztett immunizációs programokat, ’jó gyakorlatokat’ is.

Az Európai Únió-szintű workshop összegzése.
1. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét nehezítő körülmények migránsok körében:
1.1 A migráns populációban felfedezhető immunizációs akadályok és hiedelmek

A munka fő forrásaként a PROMOVAX projekt 4. Munkacsomagja eredményeinek és más már megjelent munkáknak az elemzése szolgált. Ezen kívül más projektekben használt hasonló anyagok is értékelésre, beépítésre kerültek, legfőképpen a PROMOVAX projekt 5. Munkacsomagjában értékelt és bemutatott ’jó gyakorlatokhoz’ köthető projektek.

A migránsok immunizációját elsősorban nehezítő tényezők a következőek:
 1. Szociokulturális problémák (marginalizáció, alacsony szintű integráció az új társadalmi környezetbe, nehézségek beilleszkedési nehézségek, akkulturáció, a családi hagyományok hatása, kulturális és nyelvi különbségek)

 2. Oktatással kapcsolatos problémák (a szülők, leginkább az anya, alacsony szintű iskolázottsága, alacsony szintű egészségügyi műveltség, különösképp a vakcinációt illetően)

 3. Társadalmi-gazdasági problémák (alacsony jövedelem, alacsony képzettséget igénylő munkakörök, a szoros munkaidő lehetetlenné vagy bonyolulttá teszi, hogy a rendelési időben felvegye az oltást stb.)

 4. Egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos problémák (földrajzi és anyagi hozzáférés, korlátozott hozzáférés a személyzet alacsony létszáma miatt, az egészségügyi dolgozókba vetett bizalom hiánya)

 5. Migrációval kapcsolatos problémák (migráció folytatása, kevés idő eltöltése egy helyen, félelem a letartóztatástól)


1.2 A migránsok immunizációjával kapcsolatos akadályok az egészségügyi szolgáltatást nyújtók szintjén

Az anyag fő forrásaként a korábban megjelent cikkek áttekintése és a Görögországban és Magyarországon folytatott, migránsokkal kapcsolatban álló egészségügyi dolgozókkal készített fókuszcsoport interjúk szolgáltak.
 1. A fogadó ország egészségügyi rendszerének korlátai, mint például az illegális migránsok immunizációjára szánt források hiánya, a tolmácsok és kulturális közvetítők korlátozott rendelkezésre állása, nem megfelelő rendelési idők, bonyolult időpontkérési rendszer, hosszú várakozási idő.

 2. Az egészségügyi dolgozók gyakran nincsenek tisztában a migránsok egészségügyi jogaival, (azaz az ingyenes egészségügyi ellátás a letelepedési engedély beadásának idejétől kezdve, már meglévő immunizációs jelentési oldalak). Ez a tény még egy akadályt görget a bevándorlók egészségügyi ellátással kapcsolatos lehetőségei elé. 

 3. Az egészségügyi dolgozók képzésének hiányossága a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban. A migránsoknak sok esetben más a hozzáállásuk és a meggyőződésük a betegségeket illetően, és mások az elvárásaik az egészségügyi ellátással szemben. Az etnikai kisebbségből származó beteg iránti udvariatlan viselkedés ellátás közben és az előítéletekkel teli hozzáállás korlátot képez, valamint ártalmas hatással lehet a vakcinációval kapcsolatos magatartásár.

 4. Az orvosok gyakran nincsenek felkészülve a más földrajzi területeken megszokott betegségek diagnosztizálására és kezelésére (azaz malária, Dengue-láz).

 5. A megfelelő, anyanyelvre lefordított információs és oktatási anyag hiánya szintén gátló tényező lehet, legfőképp azokon a területeken ahol az információ és az oktatás kritikus pont és szükséges a betegek adekvát koordinálása érdekében.
2. A migránsok immunizációhoz való hozzáférésének javítása Olaszországban

Olaszországban egyre növekvő szintű a bevándorlás, amelybe beletartoznak a letelepedett vendégmunkások, a menekültstátuszt igénylők és az illegális bevándorlók is. Olaszországban a tartózkodási státusztól (állandó, időszakos) függetlenül mindenkinek alanyi jogon jár az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, amelyhez hozzátartozik az immunizáció is. Az egészségügyi szolgáltatások hatékony kihasználásának akadályai tehát nagyrészt nem a jogi korlátokban merülnek ki (nyelvi, kulturális, pszichológiai, szociális stb.) A migránsok immunizációhoz való hozzáférésének segítését célzó, helyi kezdeményezések száma magas, bár ezek általában nem ismertek a kifejlesztésük helyének közvetlen környezetén túl. A PROMOVAX projekt keretein belül ezért nagyon hasznosnak tekintettük ezeknek a helyileg megvalósított stratégiának a felkutatását és elemzését annak érdekében, hogy felfedezzük a nemzeti és nemzetközi szinten végrehajtható jó gyakorlatokat.

Az Olaszországban élő külföldiek immunizációhoz való hozzáférését növelő sikeres tevékenységek felderítése céljából irodalmi áttekintést és felmérést végeztünk a 21 olasz régióban és autonóm tartományban 2011 áprilisa és júniusa között. A gyakorlatokat az alábbiak szerint rangsoroltuk: 1. tevékenységek, amelyek javítják a hozzáférést a már meglévő szolgáltatásokhoz 2. a sebezhető populációkat célzó alkalmi tevékenységek 3. a támogatók és az állami szolgáltatások közötti rés kitöltését célzó kiegészítő tevékenységek. Tíz régióból összesen huszonegy gyakorlatot gyűjtöttünk össze. Ahogy az 1. ábra mutatja, az első típusba (n=12) tartozó kezdeményezések úgy próbálták növelni a migránsok állami vakcinációkhoz való hozzáférését, hogy a két fél között közvetítettek. A legnagyobb hozzáférést biztosító stratégia alapja a multikulturális és multietnikus információ előkészítése és terjesztése volt, amelyet szóbeli kommunikáció útján közvetítettek a migráns közösségekben, és az aktivitás növekedését várták tőle. A második (n=4) és harmadik (n=5) típusba tartozó kezdeményezéseket a migránsok közösségein kívül hajtották végre más külső szervezetekben vagy a helyi egészségügyi intézmények kijelölt irodáiban. A harmadik típusú kezdeményezések közül az egyik például egy kórház szülészeti osztályán valósult meg, ahol a kismamákat informálták arról, hogy mikor és hogyan vehetik igénybe a gyermekkorban beadandó oltásokat.

Az Olaszországban összegyűjtött kezdeményezések terjedelmében és sokszínűségében körvonalazódik a helyi egészségügyi és szociális szféra egyértelmű mobilizációja. A kezdeményezések kétharmada folytatólagos volt, nem pedig időszakos, és nagy részük az egészségügy állami szektorában valósult meg. Ezek az aspektusok a fenntarthatóság lehetőségét növelik. A sikeres tapasztalatoknak azonban nagyobb megjelenési felületet kellene biztosítani, és a már elkészített, lefordított brosúrákat és útmutatókat terjeszteni kellene a helyi egészségügyi intézmények és régiók között. Ilyen módon az eszközöket lehet igazítani, frissíteni, és újragyártani a szükségtelen dupla munka elkerülésével.

Terjesztés (információk, brosúrák, útmutatók) és szóbeli kommunikáció csatornái.


1. Ábra A beavatkozás modellje a kezdeményezések típusa szerint
3. Az EU-szintű workshop összegzése

A 6. Munkacsomag fő eleme a 2012. június 28-29 között Brüsszelben tartott, EU-szintű workshop volt, amely a migránsok és egészségügyi dolgozók részére szánt oktatási anyag elkészítését célozta meg.

Az esemény fő célkitűzései a következők voltak:
 • a projekt korábbi fázisaiban az egészségügyi dolgozók számára kifejlesztett eszköztár felülvizsgálata és értékelése. Az egészségügyi dolgozók számára kifejlesztett eszköztárat nagyrészt migránsokkal foglalkozó egészségügyi dolgozók értékelték.
 • a projekt korábbi fázisaiban a migránsok számára kifejlesztett oktatási anyag felülvizsgálata és értékelése. Az oktatási anyagot kulturális mediátorok és a migránsokat képviselő bevándorlók vizsgálták felül és értékelték.
A workshopon a társult tagok, együttműködő partnerek és meghívott szakértők egyaránt részt vettek. A 45 fős társaság egészségügyi dolgozókból, kulturális mediátorokból és a migránsokat képviselő bevándorlókból állt. Mindannyian értékes hozzászólásokkal reagáltak a bemutatott munkákra, és így a workshop elérte a célját, amely a konzorcium által kifejlesztett, a célcsoport szükségleteihez viszonyított oktatási anyagokhoz történő hozzáadás és azok hatékonyabbá tétele volt.

A workshop alatt elhangzott ajánlások figyelembevételével fog elkészülni az oktatási anyagok utolsó verziója, és ezek a konzorcium tagországaiban széles körben lesznek terjesztve.

PROMOVAX Találkozók


2012. március 5.:
A PROMOVAX Partnerség 4. meetingje
Athén, Görögország

A 2012 márciusi, Athénban, Görögországban tartott szakértői és partneri találkozón döntött a migránsok és egészségügyi dolgozók számára szánt eszköztár tartalmáról a szakértőket bevonva a PROMOVAX konzorcium.

2012. június 27-28.:
EU-szintű workshop, Brüsszel

Az EU szintű workshopot 2012 júniusában tartották, Brüsszelben, amelyen a PROMOVAX konzorcium és más meghívott szakértők vettek részt.
PROMOVAX Hírek


2012. 06. 21-23:
4th EUPHA Conference on Migrant Health and Ethnic Minority in Europe

Poster presentations:
 • "2nd phase of the PROMOVAX Project: Development of 'Best Practice Evaluation Tool for Migrant Vaccination' "Recommendation of the PROMOVAX Consortium on Migrant Vaccination" prepared and presented by PROMOVAX associated partner University of Pécs

 • "Barriers to Health Care Services Among Migrants in Italy and Grass-Root Access-Enabling Initiatives" prepared and presented by PROMOVAX associated partner Istituto Superiore di Sanitá
PROMOVAX Konzorcium


A PROMOVAX partnerség magába foglal 11 társult partnert 8 országból és 12 együttműködő partnert 11 országból.
Fő Partner:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Görögország
Társult partnerek:

• Technische Universität Dresden – Németország
• Universitá degli Studi di Sassari – Olaszország
• The SINTEF Foundation – Norvégia
• Nofer institute of Occupational Medicine – Lengyelország
• University of Zagreb, Medical School – Horvátország
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Ciprus
• University of Pécs – Magyarország
• Universitá degli Studi di Milano – Olaszország
• Istituto Superiore di Sanitá – Olaszország
• Cyprus University of Technology – Ciprus
Együttműködő partnerek:

• Public Health Institute – Albánia
• Baskent University –Törökország
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Spanyolország
• Institute of Occupational Health – Szerbia
• WHO/Europe Occupational Health – Németország
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Dánia
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgium
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Görögország
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Spanyolország
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Svédország
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bulgária
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

A projekttel kapcsolatos bővebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.promovax.eu
vagy lépjen kapcsolatba a projekt vezetőivel:
Eleni Patrozou M.D., e.patrozou@prolepsis.gr
Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr