If you can't view our newsletter, please click here
Τεύχος 3, Ιούλιος 2012 www.promovax.eu
Το PROMOVAX είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα (2010-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και στοχεύει στην προώθηση των εμβολιασμών στους μετανάστες της Ευρώπης.
Σ’ αυτό το τεύχος:


1. Παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές εμβολιασμού των μεταναστών τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παραδοσιακά μεταναστευτικές χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, έτσι όπως καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν στα πλαίσια του 5ου Πακέτου Εργασίας του Προγράμματος Promovax. Ο κατάλογος των καλών πρακτικών είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Προγράμματος.

2. Παρουσιάζεται μια σύντομη περίληψη των συστάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό των μεταναστών, οι οποίες βασίστηκαν στις βέλτιστες πρακτικές αλλά και στην εκτίμηση των σχετικών αναγκών, όπως καταγράφηκαν στα πλαίσια του 4ου Πακέτου Εργασίας με αντικείμενο τη χαρτογράφηση της καταγωγής των Ευρωπαίων μεταναστών και της πρόσβασής τους στον εμβολιασμό.3. Ως μέρος της προσπάθειάς μας να παρουσιάσουμε μοντέλα βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του εμβολιασμού των μεταναστών, παρουσιάζονται πρακτικές  που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από το Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας Μεταναστών (Migrant Clinicians Network MCN), στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα με μακρά παράδοση και εμπειρία στη μετανάστευση, όπως καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν από τους εταίρους του Προγράμματος.

4. Παρουσιάζεται συνοπτικά η 4η συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος.
1. Εμβολιασμός μεταναστών – καλές πρακτικές στην Ε.Ε.


Οι εταίροι του Προγράμματος εντόπισαν 33 προγράμματα κατάλληλα προς αξιολόγηση με το «Εργαλείο Αξιολόγησης Καλών Πρακτικών για τον Εμβολιασμό των Μεταναστών-Migrant Vaccination Best Practice Evaluation Tool».

Ο κατάλογος των καλών πρακτικών είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του προγράμματος
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/vaccination/vac3
2. Συστάσεις για τον εμβολιασμό των μεταναστών


Με βάση την ευρεία συλλογή και ανάλυση των πρακτικών εμβολιασμού των μεταναστών που ισχύουν στην Ε.Ε., οι εταίροι του Promovax προτείνουν την εισαγωγή και/ ή υιοθέτηση σε εθνικό και/ ή σε τοπικό επίπεδο πρακτικών εμβολιασμού μεταναστών που να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εμβολιασμού για τους μετανάστες οφείλει να είναι βιώσιμο και συνεχές. Συγχρόνως πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν το θέμα της διαθεσιμότητας του πληθυσμού που καλείται να συμμετέχει (π.χ. κλινικές εμβολιασμού με ευέλικτα ωράρια λειτουργίας, ή υπηρεσίες διαθέσιμες απογεύματα ή και βράδια).
  2. Η γλώσσα αποτελεί εμπόδιο στη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Η χρήση διερμηνέων θα μπορούσε να είναι μια λύση, οι υπηρεσίες των οποίων όμως δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους μετανάστες με επιπλέον χρέωση. Επίσης, θα ήταν πολύ βοηθητικό, όπου αυτό είναι εφικτό, να υπάρχει υγειονομικό προσωπικό και γιατροί, οι οποίοι να μιλούν τη γλώσσα των μειονοτήτων, ειδικά στις περιοχές όπου η γνώση της εθνικής γλώσσας από τους μετανάστες είναι πολύ περιορισμένη. 
  3. Τα προγράμματα εμβολιασμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την πολιτισμική πολυμορφία και διαφορετικότητα μεταξύ των μεταναστών και να χρησιμοποιούν διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό. Ο ρόλος τους δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη μετάφραση. Σε επιτυχημένες πρακτικές εμβολιασμού μεταναστών, οι διαμεσολαβητές είναι εκπαιδευμένοι να λειτουργούν και ως εκπαιδευτές, προαγωγοί υγείας καθώς και καθοδηγητές των οικογενειών των μεταναστών σχετικά με το σύστημα υγείας.
  4. Το κόστος μπορεί να είναι ένα ουσιαστικό εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εμβολιασμού. Με στόχο να αυξηθεί η πρόσβαση στα προγράμματα εμβολιασμού, τα εμβόλια πρέπει να διατίθενται δωρεάν στους μετανάστες. Παραδείγματα επιτυχημένων προγραμμάτων εμβολιασμού έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από πολλαπλούς φορείς.
  5. Ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα οφείλει να καλύπτει τις εμβολιαστικές ανάγκες κάθε μετανάστη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά του.
  6. Ο βαθμός επιτυχίας των προγραμμάτων εμβολιασμού πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και τα αποτελέσματά τους (δείκτες ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων).
  7. Η συλλογή δεδομένων και η έρευνα σχετικά με την υγεία αλλά και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μεταναστών είναι απαραίτητα προκειμένου να υπάρξει μια λεπτομερέστερη και ρεαλιστική καταγραφή της κατάστασης της συγκεκριμένης ομάδας.
  8. Η ύπαρξη σχετικού μητρώου και η χρήση κάρτας καταγραφής των εμβολιασμών συνιστάται προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κρίνεται απαραίτητη για τη δημιουργία ενός σταθερού αρχείου δεδομένων υγείας των μεταναστών. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή ώστε η εφαρμογή αυτής της πρακτικής να μην  αποτελέσει στοιχείο διάκρισης κατά των μεταναστών.
3. Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας Μεταναστών (ΔΕΜ) – Παρουσίαση ενός μοντέλου καλής πρακτικής στον τομέα του εμβολιασμού μεταναστών


Το Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας Μεταναστών (Migrant Clinicians Network MCN) αποτελείται από  περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας όλων των ειδικοτήτων, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έχουν ως πρωταρχικό στόχο την προαγωγή της υγείας των μεταναστών. Η πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού σχεδιασμένου ειδικά για τους μετανάστες, η ασφάλεια αλλά και η εκπαίδευση αποτελούν στόχους του προγράμματος τα τελευταία 20 χρόνια, με αρκετές μεγάλες πρωτοβουλίες να υποστηρίζουν αυτό το έργο. Έχοντας τα κεντρικά γραφεία του στο Ώστιν, στο Τέξας, το Δίκτυο συνεργάζεται με περισσότερες από 700 ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενες κλινικές υγείας καθώς επίσης και με πολλές άλλες υπηρεσίες υγείας, κοινοτικές οργανώσεις και πανεπιστήμια.

Το πιο πρόσφατα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (Center of Disease Control, CDC) με στόχο να βελτιώσει τα ποσοστά εμβολιασμού των μεταναστών σε εθνικό, κρατικό και τοπικό επίπεδο. Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν για την κοινότητα, οι οποίοι αποκαλούνται «προμότορες» για τους Ισπανούς μετανάστες, είχαν ως έδρα τους κλινικές καθώς και τα μεξικάνικα προξενεία. Παρείχαν εκπαίδευση σχετικά με τον εμβολιασμό, προσαρμοσμένη στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας, διοργάνωναν εκστρατείες εμβολιασμού ή συντόνιζαν την πρόσβαση σε τοπικές κλινικές. Έντυπα με φωτογραφικό υλικό (φωτονουβέλες) για άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και DVD σχεδιασμένα με βάση τα συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ομάδας, που αναφέρονταν σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, καθώς και σε διάφορα χαρακτηριστικά του εμβολιασμού, αναπτύχθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλη την επικράτεια.

Πρακτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνουν τη βοήθεια στον υπολογισμό των ποσοστών εμβολιασμού των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, την εκπαίδευση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες εμβολιασμού των ταξιδιωτών και των μεταναστών, την προαγωγή ενός επιταχυνόμενου προγράμματος εμβολιασμού για μετανάστες και την πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού, ειδικά σχεδιασμένων για άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και προσανατολισμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενή.

Ένα νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει το συνδυασμό της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της γρίπης με αυτή για το εμβόλιο TdaP, με στόχο την πρόληψη του κοκκύτη στους μετακινούμενους πληθυσμούς. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται ως απάντηση σε δεδομένα υγείας που δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι Ισπανοί μετανάστες ήταν λιγότερο πιθανό να λάβουν το εμβόλιο της γρίπης και στην επιδημία του κοκκύτη στην Καλιφόρνια το 2010 που στοίχισε τη ζωή σε 10 βρέφη από την Ισπανία, με έναν ακόμη θάνατο βρέφους μετανάστη να καταγράφεται στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον. Το νέο αυτό πρόγραμμα, εκτός από τα παραδοσιακά κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, θα επικεντρωθεί και στα μεξικάνικα Προξενεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επέκταση της παροχής εμβολιασμού σε χώρους εργασίας και περιοχές στέγασης είναι, επίσης, μέρος των παραδοσιακών μεθόδων του Δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο υλικό σχετικά με τον εμβολιασμό, που διατίθεται δωρεάν, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.migrantclinician.com
και να επικοινωνήσετε με την Dr. Jennie McLaurin, MD MPH στο jmclaurin@migrantclinician.com.
4. 4η Συνάντηση Εταίρων Προγράμματος


Η 4η συνάντηση των εταίρων του Promovax πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος, συνεργαζόμενων φορέων αλλά και ειδικών στο συγκεκριμένο τομέα. Ο βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων για την προαγωγή του εμβολιασμού τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους μετανάστες.  Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), τον Οργανισμό Προστασίας του Ανθρώπου (HPA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), καθώς και ειδικοί στην ανάπτυξη  εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την υγεία από το Εθνο- Ιατρικό Κέντρο Γερμανίας και το Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας των Μεταναστών των Ηνωμένων Πολιτειών παρευρέθηκαν και μετέφεραν τη δική τους εμπειρία.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ PROMOVAX


28-29.06.2012
Ευρωπαϊκό Workshop
Το ευρωπαϊκό workshop του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 28 και 29 Ιουνίου 2012.

5.03.2012
4η Συνάντηση Εταίρων Προγράμματος
Η 4η συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 5 Μαρτίου 2012.
ΝΕΑ ΤΟΥ PROMOVAX


25-27.11.2011
2ο Εθνικό Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα,
Το Promovax παρουσιάστηκε από τη Δρ. Ελένη Πατρόζου στα πλαίσια του 2ου Εθνικού Συνεδρίου του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 25 και 27 Νοεμβρίου 2011.
Εταίροι του Προγράμματος


Η διεθνής συνεργασία του PROMOVAX περιλαμβάνει 11 Εταίρους και 12 Συνεργαζόμενους Φορείς από συνολικά 17 χώρες.
Συντονιστής:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Ελλάδα
Συμμετέχοντες:

• Technische Universität Dresden – Γερμανία
• Universitá degli Studi di Sassari – Ιταλία
• The SINTEF Foundation – Νορβηγία
• Nofer institute of Occupational Medicine – Πολωνία
• University of Zagreb, Medical School – Κροατία
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Κύπρος
• University of Pécs – Ουγγαρία
• Universitá degli Studi di Milano – Ιταλία
• Istituto Superiore di Sanitá – Ιταλία
• Cyprus University of Technology – Κύπρος
Συνεργαζόμενοι Φορείς:

• Public Health Institute – Αλβανία
• Baskent University – Τουρκία
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Ισπανία
• Institute of Occupational Health – Σερβία
• WHO/Europe Occupational Health – Γερμανία
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Δανία
• Alpert Medical School of Brown University – Ηνωμένες Πολιτείες
• International Organization for Migration (IOM), Migration Health Division (MHD) – Βέλγιο
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Ελλάδα
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Ισπανία
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Σουηδία
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Βουλγαρία
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.promovax.eu
ή να επικοινωνήσετε με την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος:
Ελένη Πατρόζου, M.D., e.patrozou@prolepsis.gr ή Ντίνα Ζώτα, MSc, d.zota@prolepsis.gr