If you can't view our newsletter, please click here
Τεύχος 2, Φεβρουάριος 2012 www.promovax.eu
Το PROMOVAX είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα (2010-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην προώθηση των εμβολιασμών στους μετανάστες της Ευρώπης.
Σε αυτό το τεύχος:


1. Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος PROMOVAX ολοκληρώθηκε και παρουσιάζουμε τα πρώτα αποτελέσματα.

2. Τον Απρίλιο του 2011 οι εταίροι του προγράμματος συναντήθηκαν στο Pecs της Ουγγαρίας. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών για τον εμβολιασμό των μεταναστών στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς επίσης και σε επιλεγμένες παραδοσιακές χώρες μετανάστευσης όπως είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, κ.ά.3. Κλείνοντας, με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα «Μετανάστες για τους Μετανάστες-Διαπολιτισμική Υγεία για Όλους (MiMi)», το οποίο υλοποιείται στη Γερμανία και έχει αναγνωρισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) ως μοντέλο βέλτιστης πρακτικής για την ένταξη κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων.
1. Aξιολογώντας την πρόσβαση των μεταναστών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στους εμβολιασμούς στην Ευρώπη - Μια σύντομη ανασκόπηση των πρώτων αποτελεσμάτων


Στα πλαίσια των εργασιών κατά το 1ο έτος υλοποίησής του το PROMOVAX μεταξύ άλλων είχε στόχο:

- να προσδιορίσει την προέλευση και τα δημογραφικά στοιχεία των μεταναστών στις οκτώ χώρες – εταίρους του προγράμματος.
- να καταγράψει τις υπάρχουσες πολιτικές σχετικά με τον εμβολιασμό των μεταναστών, τη νομοθεσία και τις πρακτικές που ακολουθούνται στις συμμετέχουσες χώρες.


Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελείτο από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ποιοτικές συνεντεύξεις και επαφές με ειδικούς αλλά και τις αρμόδιες αρχές. Οι δυνατότητες εμβολιασμού διερευνήθηκαν μέσω της χαρτογράφησης χωρών όπου οι μετανάστες (με χαρτιά και χωρίς χαρτιά) μπορούν να έχουν πρόσβαση στους εμβολιασμούς.


Σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων στις χώρες – εταίρους:

Οι μετανάστες που έφτασαν στις χώρες - εταίρους του προγράμματος ποικίλουν σημαντικά ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους και προέρχονται από χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.

• Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των καταγεγραμμένων περιπτώσεων ασθενειών που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Καθώς όμως τα δεδομένα για την υγεία δεν συλλέγονται βάσει εθνικότητας, δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός των κρουσμάτων που αφορούν συγκεκριμένα σε μετανάστες.

• Στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναφορικά με τις ασθένειες που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό:

- Η ανεμοβλογιά παρουσιάζει αύξηση κρουσμάτων.
- Παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων ιλαράς ανά την Ευρώπη, παρά το στόχο του ΠΟΥ για την εξάλειψη της ιλαράς και της συγγενούς ερυθράς έως το 2010, καθώς επίσης και τη δέσμευση για μείωση των ασθενειών αυτών μέχρι το 2015.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εθνικά συστήματα επιτήρησης για τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις των ασθενειών που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό στις ευρωπαϊκές χώρες, καθιστώντας έτσι κάθε σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών δυσχερή (π.χ. τύπου της επιτήρησης, πληθυσμού που καλύπτεται, πηγή δεδομένων, συστήματα αναφοράς).

• Τα δεδομένα εμβολιαστικής κάλυψης των μεταναστευτικών πληθυσμών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα έως ανύπαρκτα.

• Σε σχέση με τις διαθέσιμες πολιτικές, τη νομοθεσία και τις πρακτικές για τον εμβολιασμό των μεταναστών, σε καμία από τις χώρες που συμμετέχουν πρόγραμμα δεν υπάρχει ένας εθνικός φορέας που να φέρει την ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των εμβολιασμών στους μετανάστες, ούτε έχουν τεθεί συγκεκριμένοι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί.

• Η διαθεσιμότητα διερμηνέων στα σημεία εμβολιασμού είναι περιορισμένη. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκαν διαφορές αναφορικά με την πρόσβαση των μεταναστών στον εμβολιασμό μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα χωρών και στις περισσότερες περιπτώσεις η σχετική νομοθεσία είναι ελλιπής. Η θέσπιση νομοθεσίας και η υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών είναι ωστόσο αναγκαίες για την προώθηση του εμβολιασμού μεταξύ των μεταναστών στην Ευρώπη.
2. Εμβολιασμός των μεταναστών - Καλές πρακτικές στην ΕΕ:


3η συνάντηση του προγράμματος PROMOVAX στην Ουγγαρία

Η 3η συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Pecs στις 28-29 Απριλίου 2011 και φιλοξενήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Pecs. Ως ακρογωνιαίος λίθος του 36μηνου προγράμματος, το ευρωπαϊκό αυτό workshop, αποτέλεσε ένα φόρουμ ειδικών, όπου παρουσιάστηκαν ευρωπαϊκές πρακτικές για τον εμβολιασμό μεταναστών, οι οποίες συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν για περαιτέρω συστάσεις και εναρμονισμένες δράσεις. Αυτή η συνάντηση συντονίστηκε από τη Διεύθυνση Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας της Ουγγαρίας, το WHO EURO και το ECDC σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Prolepsis.

Στα πλαίσια της συνάντησης του PROMOVAX πραγματοποιήθηκε και το workshop «Εμβολιασμός των μεταναστών - βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη», το οποίο θεωρήθηκε ως η κορυφαία εκδήλωση για την Ουγγαρία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού του Π.Ο.Υ. Συντονιστές της συνάντησης ήταν η διευθύντρια του προγράμματος Δρ. Ελένη Πατρόζου (Ινστιτούτο Prolepsis, Ελλάδα) και ο Καθηγητής Istvan Szilard (Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Pecs). Εκτός από τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων χωρών, ομιλητές από το WHOEURO και το ECDC τόνισαν τη ζωτική σημασία του θέματος. Οι εταίροι του προγράμματος καθώς και προσκεκλημένοι ειδικοί από τους προαναφερθέντες οργανισμούς, το Brown University των ΗΠΑ, το Ethno-Medizinisces Zentrum της Γερμανίας και την Εθνική Υγειονομική Επιθεώρηση της Πολωνίας συμμετείχαν και συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση.
3. Το πρόγραμμα «Μετανάστες για τους Μετανάστες-Διαπολιτισμική Υγεία για Όλους (MiMi)» - Παρουσίαση ενός μοντέλου καλής πρακτικής για τον εμβολιασμό των μεταναστών

By Ramazan Salman (Director Ethno-Medical Center Germany)


Το πρόγραμμα «Με τους μετανάστες για τους μετανάστες-Διαπολιτισμική υγεία για όλους» (ΜiMi) στοχεύει να κάνει το Γερμανικό Σύστημα Υγείας ευκολότερα προσβάσιμο για τους μετανάστες, να αυξήσει τις γνώσεις τους για την υγεία και να τους ενδυναμώσει μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας. Το εν λόγω πρόγραμμα προσλαμβάνει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, ώστε να «διδάξουν» το Γερμανικό Σύστημα Υγείας καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με την υγεία σε κοινότητες μεταναστών.

Το 2008, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε το πρόγραμμα MiMi ως μοντέλο βέλτιστης πρακτικής (Best Practice Model) για την ένταξη των κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το Ethno-MedicalCentre (Ethno-ΜedizinischesZentrume), λαμβάνοντας οικονομική υποστήριξη από τη Federal Association of Company Health Insurance Funds, καθώς και φαρμακευτικές εταιρείες. Η εφαρμογή του προγράμματος MiMi ξεκίνησε από το Ανόβερο.

Βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:

- Τυποποιημένη εκπαίδευση διαπολιτισμικών μεσολαβητών για την υγεία, οι οποίοι προέρχονται από κοινότητες των μεταναστών.
- Ομαδικές συνεδρίες στην κοινότητα, οι οποίες διεξάγονται από τους εκπαιδευμένους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με στόχο την ενημέρωση των μεταναστών σχετικά με θέματα υγείας και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στο σύστημα υγείας.
- Οδηγοί υγείας με πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος υγείας (διαθέσιμοι σε 15 γλώσσες), και επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για συγκεκριμένα θέματα υγείας.
- Δίκτυο διατομεακών εταίρων και δραστηριοτήτων, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των μεταναστών. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν συνέδρια και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.
- Σύστημα συντονισμού και αξιολόγησης που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων.


Αποτελέσματα: Oι εκπαιδευμένοι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές είναι και οι ίδιοι μετανάστες, ηλικίας 20-60 ετών και νόμιμα διαμένοντες στην Γερμανία ή στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία αυτών (75%) είναι γυναίκες. Οι συμμετέχοντες στις ομαδικές συνεδρίες της κοινότητας που οργανώνονται από τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές είναι συνήθως μετανάστες με χαμηλό επίπεδο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, προσφέρονται πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα υγείας και την υγεία γενικότερα, σε διαφορετικές γλώσσες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των μεταναστών. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εύκολα προσβάσιμες στους μετανάστες τοποθεσίες, όπως σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας σε δήμους, κοινοτικά κέντρα, αθλητικούς συλλόγους, θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σε γραφεία ιδιωτικών εταιριών.

Από την έναρξή του έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί σε 56 πόλεις και 10 ομόσπονδα κρατίδια. Επίσης, συνεργάζεται με περισσότερους από 200 εταίρους στη Γερμανία και με περισσότερους από 50 εταίρους στην Ευρώπη, με βασικότερους τις δημοτικές υπηρεσίες υγείας και τους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών Το πρόγραμμα έχει διευκολύνει τη διασύνδεση μεταξύ των κοινοτήτων μεταναστών με το σύστημα υγείας, ενώ παράλληλα έχει βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών αναγκών. Από το Δεκέμβριο του 2010, 60.000 μετανάστες παρακολούθησαν περισσότερες από 4.000 κοινοτικές ομαδικές συνεδρίες (καταγράφοντας υψηλούς δείκτες ικανοποίησης για τη χρησιμότητα των δραστηριοτήτων) μεταφέροντας στη συνέχεια τις αποκτηθείσες γνώσεις για την υγεία σε περισσότερα από 400.000 μέλη-οικογενειών, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων τουEthno – Medical Centre. Από την άλλη πλευρά, και το σύστημα υγείας έχει ωφεληθεί από την εφαρμογή του πρόγραμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε:
http://citiesofmigration.ca/good_idea/mimi-with-migrants-for-migrants-intercultural-health-in-germany/

MiMi Training for Mediators with Programme Director Ramazan SalmanΣυναντήσεις των εταίρων του PROMOVAX


Συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί:

4th Joint European Public Health
Conference 2011, Κοπεγχάγη, Δανία

Το PROMOVAX συμμετείχε στο συνέδριο με παρουσίαση poster που υλοποιήθηκε από την Μάρθα Παίση (CII-CUT, κύπρος).

Επερχόμενες συναντήσεις:

4η συνάντηση εταίρων και ειδικών
Αθήνα, Ελλάδα, Μάρτιος, 5, 2012
Τα νέα του PROMOVAX


Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Κοινωνική ένταξη των Μεταναστών – Καλές Πρακτικές στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
27-28/06/2011, Αθήνα, Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματά του.
PROMOVAX Partnership


Η διεθνής συνεργασία του PROMOVAX περιλαμβάνει 11 Εταίρους και
12 Συνεργαζόμενους Φορείς
από συνολικά 17 χώρες.Συντονιστής:

• Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis – Ελλάδα
Συμμετέχοντες:

• Technische Universität Dresden – Γερμανία
• Universitá degli Studi di Sassari – Ιταλία
• The SINTEF Foundation – Νορβηγία
• Nofer institute of Occupational Medicine – Πολωνία
• University of Zagreb, Medical School – Κροατία
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Κύπρος
• University of Pécs – Ουγγαρία
• Universitá degli Studi di Milano – Ιταλία
• Istituto Superiore di Sanitá – Ιταλία
• Cyprus University of Technology – Κύπρος
Συνεργαζόμενοι Φορείς:

• Public Health Institute – Αλβανία
• Baskent University – Τουρκία
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Ισπανία
• Institute of Occupational Health – Σερβία
• WHO/Europe Occupational Health – Γερμανία
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Δανία
• Alpert Medical School of Brown University – Ηνωμένες Πολιτείες
• International Organization for Migration (IOM), Migration Health Division (MHD) – Βέλγιο
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Ελλάδα
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Ισπανία
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Σουηδία
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Βουλγαρία
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με PROMOVAX, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.promovax.eu
ή επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος
Ελένη Πατρόζου M.D., e.patrozou@prolepsis.gr ή Ντίνα Ζώτα MSc, d.zota@prolepsis.gr