If you can't view our newsletter, please click here
NUMMER 1, April 2011 www.promovax.eu
Om PROMOVAX - prosjektet


PROMOVAX er et treårig prosjekt som startet opp i mai 2010 og som er finansiert av EU gjennom Europakommisjonens folkehelseprogram 2008–2013 (DG Sanco Public Health Program 2008–2013).

Prosjektets primære mål er å fremme vaksinering blant ulike grupper med migranter i Europa, og på den måten bidra til å eliminere smittsomme sykdommer i regionen og redusere sosiale ulikheter i helse.

Mer spesifikt tar prosjektet sikte på å:

• Identifisere behovet for immunisering blant migranter

• Evaluere migranters tilgang til vaksinering i Europa

• Identifisere politikk og immuniseringspraksiser overfor migranter samt styrker og svakheter ved lovgivningen i deltakerlandene

• Identifisere, utveksle og spre beste praksiser når det gjelder arbeidet med å fremme immunisering blant migranter

• Komme med anbefalinger til beslutningstakere og interessenter, i den hensikt å styrke EUs politikk overfor grupper som er vanskelig tilgjengelige

• Styrke kunnskapen blant helsepersonell og andre omsorgsarbeidere om immuniseringsbehovene blant migranter

• Forbedre kunnskapen om immunisering blant migranter og bidra til å øke deres tillit til helsevesenet
Hvorfor et slikt prosjekt?


• De fleste av de eksisterende helsetjenestene har blitt utviklet for de innfødte europeiske befolkningene, og er ofte mangelfulle når det gjelder å imøtekomme behovene til andre grupper, som for eksempel migranter

• Økende migrasjon til og innenfor Europa har stilt helsetjenestene overfor nye utfordringer knyttet til det å utvikle tilgjengelige, tilpassede og gode tjenester for migranter

• Mangel på immunisering blant marginaliserte grupper i den europeiske WHO- regionen utgjør en trussel for utbrudd av smittsomme sykdommer, noe som gjør dette til et nasjonalt så vel som et internasjonalt folkehelseproblem

• De fleste ikke-immuniserte tilhører grupper som er vanskelig tilgjengelige og som verken har tilgang til vaksiner eller balansert informasjon om viktigheten av immunisering

• Vaksinering kan tjene som et middel for å nå disse gruppene, også med tanke på å kunne tilby primærhelsetjenester, forebyggende tjenester og screeningtjenester, i tillegg til annen helseinformasjon

Immunisering av innvandrere er et høyt prioritert tema for EUs helseprogram og inngår i arbeidet med å nå ut til grupper som er vanskelig tilgjengelige.

Målgrupper i PROMOVAX


1. Den dokumenterte populasjonen av arbeidsmigranter (inkludert asylsøkere og flyktninger), som er lovlig inkludert / til stede i EUs arbeidsmarked

2. Helsepersonell og andre omsorgsarbeidere som er i kontakt med migranter i de europeiske landene

3. Beslutningstakere og interessenter, i et forsøk på å fremme immunisering blant migranter i Europa
Prosjektets organisering


Prosjektet er organisert i form av seks arbeidspakker (Work packages) med en total varighet på 3 år.

Prosjektleder (PROLEPSIS, Hellas) koordinerer driften av prosjektet og formidlingen av resultater. Tre vertikale arbeidspakker: ”Kartlegging av EU- migranters opprinnelse og adgang til immunisering” (CII – CUT, Kypros), ”Identifisering, evaluering og utveksling av eksisterende beste praksiser når det gjelder immunisering blant migranter” (UP, Ungarn) og ”Utvikling av hjelpemidler for helsepersonell samt undervisningsmateriale for migranter” (Prolepsis, Hellas) utgjør kjernen i prosjektet. Prosjektet evalueres gjennom en egen arbeidspakke (SINTEF, Norge).
Implementeringsfaser i PROMOVAX


1) Forskning og gjennomgang:

♦ Kartlegging av følgende:

Opprinnelse og demografiske opplysninger om populasjonen av migranter i det enkelte deltakerland
Vaksinasjonsdekning samt kultur og holdninger til immunisering i de store migrasjonsgruppene i Europa
Vaksinasjonsdekning og forekomst av sykdommer som kan forebygges gjennom vaksine, i utvalgte migranters opprinnelsesland

♦ Identifisere beste praksiser og tapte muligheter når det gjelder migranter og immunisering

2) Utvikling av:

Verktøy for helsearbeidere, som skal inkludere steg for steg- veiledninger som skal brukes ved fastsetting av behov for immunisering blant migranter, i tillegg til en samling av relevante ressurser for helsepersonell

Undervisningsmateriell for migranter, som skal gi generell informasjon om immunisering og ta tak i misforståelser, i den hensikt å komme til livs vanlige myter om vaksinering. Undervisningsmaterialet vil bli utformet på en måte som er tilpasset målgruppen både i språklig og kulturell forstand
Deltakere i PROMOVAX


Deltakerne i PROMOVAX består av 11 partnere fra 8 land og ytterligere 12 bidragsytere fra 11 land.
Koordinator (prosjektleder):

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Greece
Partnere:

• Technische Universität Dresden – Tyskland
• Universitá degli Studi di Sassari – Italia
• SINTEF – Norge
• Nofer institute of Occupational Medicine – Polen
• University of Zagreb, Medical School – Kroatia
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Kypros
• University of Pécs – Ungarn
• Universitá degli Studi di Milano – Italia
• Istituto Superiore di Sanitá – Italia
• Cyprus University of Technology – Kypros
Andre bidragsytere:

• Public Health Institute – Albania
• Baskent University – Turkia
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Spania
• Institute of Occupational Health – Serbia
• WHO/Europe Occupational Health – Tyskland
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Danmark
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgia
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Greece
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Spania
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Sverige
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bulgaria
Møter i PROMOVAX


Møter som er gjennomført

Oppstartsmøte
Luxembourg, 10-11 juni 2010

Prosjektmøte nr 2
Limassol, Kypros, 22 November 2010


Kommende møter

Prosjektmøte nr 3
Pécs, Ungarn, 28-29 april 2011
PROMOVAX nyheter


PROMOVAX har blitt presentert i følgende sammenhenger:

Turning Declarations into Actions: Post-conference Workshop of the 3rd Conference on Migrant & Ethnic Minority Health in Europe,
08.11.2010, Pécs, Hungary

Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety,
30.09.2010 - 01.10.2010, Tartu, Estonia

3rd International Congress on Rural Health In Mediterranean And Balkan Countries,
22 - 25.09.2010, Tirana, Albania

ECDC workshop,
21 - 22.09.2010, Sofia, Bulgaria
PROMOVAX © 2011  |  www.promovax.eu

For more information on the project please visit the website: www.promovax.eu
or contact the Project Management Team:
Eleni Patrozou M.D., e.patrozou@prolepsis.gr or Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr