Αν δεν μπορείτε να δείτε το newsletter μας παρακαλούμε πιέστε εδώ
ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 www.promovax.eu
Σας Παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα PROMOVAX


Το PROMOVAX είναι ένα 3τές πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το Μάιο του 2010. Υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Δημόσια Υγεία 2008-2013» και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, συμμετέχουν 11 οργανισμοί ως Εταίροι και 12 Συνεργαζόμενοι Φορείς από συνολικά 17 χώρες.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των εμβολιασμών στους μετανάστες της Ευρώπης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη ασθενειών που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού. Απώτερος σκοπός είναι η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:

• Στον προσδιορισμό των αναγκών ανοσοποίησης των μεταναστών της ΕΕ

• Στην καταγραφή της πρόσβασης των μεταναστών σε εμβολιασμούς

• Στην καταγραφή των πρακτικών ανοσοποίησης των μεταναστών και των υφιστάμενων πολιτικών και νομοθεσιών στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων και κενών

• Στον προσδιορισμό, ανταλλαγή και μετάδοση βέλτιστων πρακτικών προώθησης του εμβολιασμού στο μεταναστευτικό πληθυσμό

• Στη δημιουργία συστάσεων για τους φορείς χάραξης πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ για την παροχή εμβολιασμών σε δυσπρόσιτους πληθυσμούς

• Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας σε μετανάστες σχετικά με τις ανάγκες εμβολιασμού των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού

• Στην ανάπτυξη υλικού με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης των μεταναστών σε σχέση με τον εμβολιασμό και την αύξηση της εμπιστοσύνης τους στο σύστημα υγείας
Αναγκαιότητα του Προγράμματος


• Η πλειοψηφία των υφιστάμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έχει αναπτυχθεί για τους γηγενείς πληθυσμούς. Ως αποτέλεσμα είναι συχνές οι ελλείψεις, όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση αναγκών άλλων ομάδων, όπως οι μετανάστες.

• Η αύξηση της μετανάστευσης τόσο εντός όσο και προς την Ευρώπη καλεί τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να αναπτύξουν προσιτές, κατάλληλες και καλής ποιότητας υπηρεσίες για τους μετανάστες.

• Οι περισσότεροι από τους πληθυσμούς που δεν εμβολιάζονται ανήκουν συνήθως σε περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίες στερούνται πρόσβασης, τόσο σε εμβόλια, όσο και σε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού.

• Αυτή η έλλειψη ανοσοποίησης  μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις κρουσμάτων μεταδοτικών ασθενειών, αποτελώντας τόσο εθνικό όσο και διεθνές πρόβλημα δημόσιας υγείας.

• Ο εμβολιασμός μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα «όχημα» παροχής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσιών προσυμπτωματικού ελέγχου, πρόληψης, καθώς και εκπαίδευσης υγείας για τους μετανάστες.

✓ Η ανοσοποίηση των μεταναστών αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής πολιτικής στα πλαίσια των στόχων της σχετικά με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε δύσκολα προσβάσιμους πληθυσμούς.

Ομάδες-στόχοι του PROMOVAX


1. Επίσημα καταγεγραμμένοι μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων και των αιτούντων ασύλου και των προσφύγων), οι οποίοι είναι νόμιμα διαμένοντες και ανήκουν στο εργατικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

2. Επαγγελματίες Υγείας και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας στους μετανάστες στις χώρες της ΕΕ.

3. Φορείς χάραξης πολιτικής, σε μια προσπάθεια προώθησης των εμβολιασμών σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς της Ευρώπης.
Πλάνο Εργασιών του PROMOVAX


Το πρόγραμμα έχει οργανωθεί  σε 6 Πακέτα Εργασίας (Work Packages) συνολικής διάρκειας 3 ετών.

Ο συντονιστής του προγράμματος (Prolepsis, Ελλάδα) είναι υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό και διαχείριση του προγράμματος, καθώς και για τη διάχυση  και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τρία Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) συνθέτουν το επιστημονικό και τεχνικό έργο του PROMOVAX:

  • «Χαρτογράφηση της προέλευσης των μεταναστών της ΕΕ και της πρόσβασής τους στον εμβολιασμό» (Υπεύθυνος ΠΕ: CII - CUT, Κύπρος)
  • «Ταυτοποίηση, αξιολόγηση και ανταλλαγή των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών εμβολιασμού των μεταναστών» (Υπεύθυνος ΠΕ: UP, Ουγγαρία)
  • «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικού υλικού για μετανάστες» (Υπεύθυνος ΠΕ: Prolepsis, Ελλάδα).
Το πρόγραμμα αξιολογείται στο σύνολό του από ένα ξεχωριστό Πακέτο Εργασίας, για το οποίο υπεύθυνος είναι ο οργανισμός SINTEF, Νορβηγία.

Στάδια υλοποίησης


1) Έρευνα και Ανασκόπηση:

♦ Σε κάθε συμμετέχουσα χώρα ως χώρα υποδοχής θα διερευνηθούν:

Προέλευση και δημογραφικά στοιχεία ομάδων μεταναστών
Επίπεδο κάλυψης των αναγκών εμβολιασμού, και των πολιτισμικών στάσεων και απόψεων σχετικά με τον εμβολιασμό των μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων

♦ Σε επιλεγμένες χώρες προέλευσης μεταναστών θα διερευνηθούν:

Επίπεδο κάλυψης των αναγκών εμβολιασμού
Συχνότητα των ασθενειών που προλαμβάνονται μέσω του εμβολιασμού

♦ Θα διερευνηθούν, οι βέλτιστες πρακτικές, καθώς και οι χαμένες ευκαιρίες όσον αφορά στον εμβολιασμό των μεταναστών.

2) Ανάπτυξη:

Εκπαιδευτικού εργαλείου για επαγγελματίες υγείας με «βήμα προς βήμα» αναλυτικές οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για την αξιολόγηση, αλλά και κάλυψη των αναγκών εμβολιασμού διαφορετικών ομάδων μεταναστών.

Εκπαιδευτικού υλικού για μετανάστες με γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό, με σκοπό να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, καθώς και να διασαφηνίσει μύθους και παρανοήσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διαμορφωθεί, σε απλή γλώσσα, σε γλωσσικά και πολιτισμικά κατάλληλη μορφή.

Η διεθνής συνεργασία του PROMOVAX


Η διεθνής συνεργασία του PROMOVAX περιλαμβάνει 11 Εταίρους και 12 Συνεργαζόμενους Φορείς από συνολικά 17 χώρες.
Συντονιστής:

• Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis – Ελλάδα
Συμμετέχοντες:

• Technische Universität Dresden – Γερμανία
• Universitá degli Studi di Sassari – Ιταλία
• The SINTEF Foundation – Νορβηγία
• Nofer institute of Occupational Medicine – Πολωνία
• University of Zagreb, Medical School – Κροατία
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Κύπρος
• University of Pécs – Ουγγαρία
• Universitá degli Studi di Milano – Ιταλία
• Istituto Superiore di Sanitá – Ιταλία
• Cyprus University of Technology – Κύπρος
Συνεργαζόμενοι Φορείς:

• Public Health Institute – Αλβανία
• Baskent University – Τουρκία
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Ισπανία
• Institute of Occupational Health – Σερβία
• WHO/Europe Occupational Health – Γερμανία
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Δανία
• Alpert Medical School of Brown University – Ηνωμένες Πολιτείες
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Βέλγιο
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Ελλάδα
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Ισπανία
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Σουηδία
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Βουλγαρία
Συναντήσεις των εταίρων


Συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί:

Kick off meeting
Λουξεμβούργο, Ιούνιος 10-11, 2010

2η συνάντηση εταίρων
Λεμεσός, Κύπρος, Νοέμβριος 22, 2010


Επερχόμενες συναντήσεις:

3η συνάντηση εταίρων
Πεκς, Ουγγαρία, Απρίλιος 28-29, 2010
Τα νέα του PROMOVAX


Το PROMOVAX παρουσιάστηκε στα παρακάτω διεθνή συνέδρια:

Μετατρέποντας τις Δηλώσεις σε Δράσεις: Μετά-Συνεδριακό Εργαστήρι της 3ης Συνδιάσκεψης για τους Μετανάστες και την Υγεία των Εθνικών Μειονοτήτων στην Ευρώπη,
08.11.2010, Pécs, Ουγγαρία

Ετήσια συνάντηση του Δικτύου της Βαλτικής Θάλασσας για την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια,
30.09.2010 - 01.10.2010, Tartu, Εσθονία

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Υγεία του Αγροτικού Πληθυσμού στη Μεσόγειο και στις Βαλκανικές Χώρες,
22 - 25.09.2010, Tirana, Αλβανία

Εργαστήριο του European Center for Disease Prevention and Control (ECDC),
21 - 22.09.2010, Sofia, Βουλγαρία
PROMOVAX © 2011  |  www.promovax.eu

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με PROMOVAX, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.promovax.eu
ή επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρισης
Ελένη Πατρόζου M.D., e.patrozou@prolepsis.gr και Ντίνα Ζώτα MSc, d.zota@prolepsis.gr