The Project

PROMOVAX Partnership


Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih znanosti, za stjecanje zvanja doktor medicine. Osnovna zadaća studija je studente osposobiti da kao završeni liječnici mogu djelovati u sustavu zdravstvene zaštite u privatnim i državnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Također nudi dodatno školovanje na poslijediplomskom studiju kao i trajno obrazovanje o novostima u medicini.
Obrazovanje za stručno zvanje doktor medicine traje šest godina, dakle, dvanaest semestara. Važnost cjelovitog obrazovanja prepoznata je i u Bolonjskome procesu, tako da se studij izvodi integrirano. Gradivo iz različitih znanstvenih disciplina koje student mora naučiti tijekom studija grupirano je u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Njihov raspored po semestrima omogućuje optimalno usvajanje propisanih znanja i vještina. Oblici nastave su također prilagođeni što boljem usvajanju znanja i vještina. Zato je najmanje predavanja, puno je seminara i demonstracija, a najviše praktičnih vježbi, rada u kliničkim odjelima te u domovima zdravlja i na terenu. Tijekom cijelog studija održava se i nastava izbornih predmeta. Studenti uče rješavati konkretne probleme, primjenjujući znanja iz različitih područja istodobno.
Student će prvo naučiti o fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a potom o građi i funkciji čovjekova tijela. Brojne funkcije tijela proučavaju se putem pokusa na laboratorijskim životinjama. Upoznaju se uzroci i razvoj bolesti, vrste i način djelovanja lijekova te pristup bolesniku i način pregleda. U kliničkim predmetima nastava se obavlja u kliničkim ustanovama gdje se uz krevet bolesnika uči o bolestima i njihovom liječenju. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje.
Tijekom studija student se upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike, a može se uključiti u rad na znanstvenim projektima kod pojedinih istraživača. Na kraju studija polaže se završni ispit u kojem se provjerava sposobnost studenta da prepozna najvažnije bolesti i usmjeri bolesnika na najpravilnije liječenje i rehabilitaciju. Student završava studij izradom i obranom diplomskog rada. Nakon završenog školovanja student dobiva diplomu doktora medicine.


Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Misija Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" je da znanstveno - istraživačkom i stručnom djelatnošću, diplomskom i poslijediplomskom izobrazbom kao i programima trajnog usavršavanja razvija vrhunske stručnjake, metode i norme u području javnog zdravstva, sa svrhom podizanja razine zdravlja pučanstva. Škola znanstveno i stručno podržava planiranje, razvoj i vrednovanje javnozdravstvenih programa i politike kako u vladinom tako i nevladinom sektoru. Međunarodna suradnja imanentna je Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" od njezina postanja.

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada uključena je u 2 međunarodna znanstvena projekta koje financira Europska komisija:

1. ORCAB: Improving quality and safety in the hospital: The link between organisational culture, burnout, and quality of care (trajanje: 2009.-2014.)
2. PROMOVAX: Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe (trajanje: 2010.-2012.)

Katedra također provodi projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod naslovom Zdravlje na radu i zdravi okoliš (br. 1080316-0300).

Katedra ima status Suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za medicinu rada, te u tom svojstvu godišnje organizira Ljetnu školu promocije zdravlja na radnom mjestu.


Contact details:
University of Zagreb, School of Medicine
Andrija Štampar School of Public Health, Department of Environmental and Occupational Health

Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, Croatia
Τel.: +385 1 45 90 100, Fax: +385 1 46 84 406
Email: jmustajb@snz.hr

The PROMOVAX Project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection.
The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.